تبلیغات
گروه درسی ابتدایی - معلمی که دارایی اش را برای درمان دانش آموزانش هزینه می کند!

گروه درسی ابتدایی

تا زمانی که زندگی می‌کنید، یاد بگیرید که چگونه زندگی کنید

 

معلمی که دارایی اش را برای درمان دانش آموزانش هزینه می کند!